Brukervilkår for Tromsø Taxi

1. Om reisevilkårene

Transportvilkårene nedenfor gjelder for alle reisende med Tromsø Taxi, uavhengig av om bestillingen er foretatt via Taxifix-appen eller andre bestillingsapplikasjoner, nettside, telefon, drosjeholdeplass eller om drosjen er praiet på gaten. Ved å bestille en tur, godtar kunden våre transportvilkår.

Kunden inngår en avtale med en løyvehaver eller sjåfør tilsluttet Tromsø Taxi. Transportvilkårene regulerer avtalen mellom løyvehaver/sjåfør og kunden. Nedenfor brukes sjåfør som fellesbetegnelse for løyvehaver og sjåfør.

Disse transportvilkårene gjelder sammen med Tromsø Taxi sitt «Reglement for person- og pakketransport med drosjeløyve i Tromsø Taxi» (takstreglementet). I takstreglementet er sentralens til enhver tid gjeldende priser fastsatt.

2. Bestilling av transport

Kunden kan bestille drosje fra Tromsø Taxi gjennom Taxifix-appen, på Tromsotaxi.no, fra vårt kundesenter (03011) og gjennom andre bestillingskanaler. Ved bestilling av drosje, skal kunden oppgi relevante opplysninger som er nødvendige for å kunne utføre transportoppdraget. Dersom kunden trenger bil med utvidet setekapasitet eller annen form for spesialtransport, skal dette opplyses ved bestilling. Det samme gjelder dersom kunden har andre behov, som stor bagasje, barneseter, mv.

Dersom bestillingen gjelder flere enn 4 passasjerer, skal kunden betale for det antall passasjerer som det er bestilt bil til, uavhengig av antall passasjerer som faktisk gjennomfører reisen.

Når kunden har bestilt drosje får vedkommende en SMS med et referansenummer. Når en sjåfør har akseptert turen og er på vei til kunden, vil kunden motta en ny SMS om hvilken bil som er på vei. Denne SMS-en koster 1,- som belastes kundens mobilabonnement. Dersom kunden ikke ønsker å motta SMS kan kunden kontakte oss og oppgi dette. Dersom bekreftelsen ikke er i samsvar med bestillingen, må kunden umiddelbart kontakte Tromsø Taxi på 03011.

Kundens bestilling sendes til drosjer som er i nærheten av hentestedet, og kunden vil normalt bli tildelt en bil med det samme. Unntak fra dette er ved forhåndsbestillinger hvor turen ikke tildeles før hentetiden nærmer seg. Andre unntak er ved ekstreme forhold som påvirker vårt tilbud, for eksempel ved trafikale forhold, værmessige utfordringer vi ikke rår over og som påvirker alle trafikanter. Sjåføren som får tildelt turen vil få kundens telefonnummer som en del av bestillingen, og kunden kan bli oppringt av sjåføren for å forsikre hen om at bilen er på vei og at kunden står på avtalt sted.

Kundens referansenummer skal stemme med det sjåføren oppgir ved henting. Sjåfør skal opplyse om navn eller referansenummer på bestilling, slik at kunden kan sjekke om hen har fått riktig bil.

Ved bestilling av drosje, plikter kunden å gjennomføre turen med den drosjen som møter opp, så lenge den kan gjennomføre oppdraget. Dersom kunden ikke ønsker å gjennomføre turen med den tilsendte bilen, kan sjåføren kreve at kunden betaler minstepris for oppmøtet.

Hvis kunden ikke møter opp som avtalt, kan drosjeeier kreve et bomturgebyr, tilsvarende minstepris, for tapt tid og kjøring til hentestedet. Det er kundens ansvar å møte opp, slik at sjåfør lett kan finne kunden.

Ved praiing av drosje på holdeplass eller gaten, har publikum selv rett til å velge hvilken drosje kunden ønsker å gjennomføre turen med.

Avbestilling av en forhåndsbestilling må skje senest 30 minutter før avtalt hentetidspunkt. Hvis turen ikke blir avbestilt innen denne fristen må kunden betale minstepris. Direktebestilte biler kan ikke avbestilles, og kunden må betale gjeldende minstepris for oppmøtet.

 

3. Prisberegning og maksimalpris

Taksameterpris

Gjeldende priser er fastsatt i Tromsø Taxis takstreglement og finnes på våre nettsider, www.tromsotaxi.no. Start-, vente- og kjøretakster finner du også på takstoblater som er klistret på Tromsø Taxis biler.

Prisen kunden betaler i bilen etter at turen er kjørt, beregnes i taksameteret. Prisen er løpende, og er basert på avstanden du har blitt kjørt, og tiden turen har tatt, i tillegg til en startpris. Enkelte tjenester genererer en tilleggskostnad. Disse fremkommer av takstreglementet.

Maksimalpris

Alle forbrukerkunder som oppgir et tilstrekkelig definert bestemmelsessted for en ønsket drosjereise, skal motta et pristilbud før de inngår en avtale om transport, dvs. før reisen starter. Pristilbudet skal angi totalprisen for reisen. Pristilbudet kan gis ved bestilling, enten det turen bestilles gjennom app, på nett, eller fra vårt kundesenter. Dersom kunden ved praiing ellet tur fra holdeplass ikke etterspør en makspris, skal sjåføren spørre kunden om kunden ønsker å få oppgitt en makspris for reisen før den starter.

Maksprisen er den høyeste prisen turen maksimalt kan ende på, men viser taksameteret en lavere pris ved turens slutt, er det den laveste prisen kunden skal betale.

Maksprisen forutsetter at kunden står klar når bilen kommer, at turen går direkte mellom oppgitt hente- og leveringsadresse uten opphold eller stopp på veien, og at turen ikke inkluderer andre tillegg i prisen. Dersom sjåføren må vente mer enn 5 minutter på kunden eller kunden ønsker å gjøre endringer eller stopp underveis, gjelder ikke maksprisen og denne vil da kunne annulleres av sjåfør, og turen vil kjøres videre på taksameter. Kunden skal alltid informeres om annullering av maksprisen før dette gjøres. Sjåføren kan aldri annullere maksprisen dersom det oppstår trafikale utfordringer, som kø, ulykker mv. Reglene om prisopplysning er fastsatt i forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester (prisopplysningsforskriften) kapittel 7B..

Reglene om makspris gjelder ikke overfor næringsdrivende. Kunder som reiser i jobbsammenheng, plikter sjåføren ikke å gi et makspristilbud. Det er i mange sammenhenger vanskelig å vite om en kunde kjører for egen regning eller om arbeidsgiver betaler. Vi anbefaler derfor at alle kunder spørres om de ønsker en makspris, eventuelt at det avklares med kunden før turen starter om det er en jobbreise eller ikke.

Dersom kunden har fått en makspris enten ved bestilling gjennom Taxifix-appen eller ved bestilling gjennom kundesenteret, skal sjåføren uansett ikke annullere maksprisen selv om kunden bekrefter at reisen er en jobbreise.

Det er også fullt mulig å avtale pris med sjåfør. Dette blir da en muntlig avtale mellom kunden og sjåfør. Beløpet skal slås inn på taksameteret med en gang prisen er avtalt og turen starter.

4. Rett til avvisning av oppdrag

Sjåfør kan avvise personer som er beruset/ruset, som opptrer truende, eller der det finnes andre saklige grunner for avvisning av en kunder. Kunden har alltid rett til å medbringe førerhund, såframt bilen ikke har kategori «allergibil» gitt av Tromsø Taxi.

5. Utførelsen av oppdraget

Sjåfør skal kjøre den korteste veien til bestemmelsesstedet, med mindre kunden har ønske om en spesifikk reiserute. Sjåfør skal opptre høflig overfor kunden, og skal uoppfordret bistå kunden inn i bilen, dersom kunden har behov for det.

Dersom kunden trenger assistanse fra drosjen til inngangsdør eller lignende, kan kunden anmode sjåfør om bistand. Bistand sjåføren yter kunden, etter dennes ønske til, fra eller utenfor transportmidlet, skjer for kundens risiko.

Ved bestilte turer, skal kunden vente på drosjen ute på gaten eller i umiddelbar nærhet av avtalt hentested. Når drosjen er bestilt til et bestemt tidspunkt, skal kunden være klar til avhenting på avtalt tidspunkt. Når drosjen ankommer kunden, skal sjåfør, dersom kunden ikke står ved avtalt hentested, tilkjennegi sin ankomst enten gjennom Taxifix-appen eller ved telefon eller sms.

Ved bestilte turer, skal drosjen kjøre til kunden i fremmøtetakst. Sjåfør skal ikke starte taksameteret før vedkommende er fremme hos kunden, og har varslet kunden om at han er kommet. Ved forhåndsbestilling til et bestemt tidspunkt, kan taksameteret ikke startes før avtalt oppmøtetidspunkt, med mindre kunden kommer inn i bilen og turen starter før avtalt tidspunkt.

Må en tur avbrytes på grunn av feil med kjøretøyet, har sjåføren ikke krav på betaling for den utførte kjøring, hvis han ikke innen rimelig tid kan skaffe annen drosje. Dersom ny drosje skaffes, kan sjåføren kreve betalt for det han har kjørt, fratrukket den nye drosjens fremmøtepris. Hvis passasjeren ikke ønsker en annen drosje, har sjåføren krav på betaling for den kjøring som er utført.

Ved avbrytelse av tur på grunn av vær- og/eller føreforhold, har sjåføren krav på betaling for kjørt lengde. Forsinkelser som skyldes trafikale og meteorologiske forhold, gir ikke kunden rett til avkorting i pris.

 

6. Betaling og kvittering, sikkerhet for betaling

Pris for reisen skal beregnes etter Tromsø Taxis takstreglement. Kunden skal betale for reisen ved reisens avslutning med kreditt- eller debetkort, Taxicard, Vipps, eller mot kontant betaling. Reisen kan også betales med rekvisisjon. Sistnevnte må avklares med sjåfør før reisens start.

Sjåfør har anledning til å kreve forhåndsbetaling fra kunden, eller at betalingskort valideres før reisens start.

Ved bestilling gjennom app eller nett, kan reisen betales på forhånd når bestillingstjenesten har denne muligheten. Forutsetningen for å benytte forhåndsbetaling, er at kunden skal reise direkte fra avreisested til destinasjon, uten stans underveis, og uten at kunden underveis endrer reiserute eller destinasjon.

Kunden vil da først bli belastet en maksimalpris, som etter reisens avslutning vil bli korrigert til taksameterpris, jf. punkt 3 ovenfor om maksimalprisberegning. Dersom kunden bryter forutsetningene for maksimalprisen, kan sjåføren avslutte den forhåndsbetalte turen og starte en ny tur der det kreves betalt etter taksameterpris.

Sjåfør skal ved reisens avslutning uoppfordret spørre kunden om vedkommende ønsker en kvittering. Kvitteringen skal inneholde de relevante opplysninger om reisen. Registrerer du dine betalingskort på tromsotaxi.no, vil du automatisk motta kvittering så lenge du bruker et registrert kort. Dersom du bestiller reisen i Taxifix-appen, vil kvitteringen være tilgjengelig der etter reisens avslutning.

Dersom kunden ikke kan gjøre opp for seg ved reisens avslutning, kan sjåføren kreve at kunden underskriver et gjeldsbrev, godkjent av drosjesentralen, som sikkerhet for betaling.

7. Bagasje

Transport av vanlig bagasje og reisegods er inkludert i takstene. Turer med sammenleggbar rullestol, gåstol eller barnevogn kjøres på vanlig takst uten tillegg for frakt av disse. Ved bagasje utover dette, gjelder egne satser fastsatt i Tromsø Taxis takstreglement.

Løyvehaver/sjåfør skal bistå kunden med å legge bagasje inn i drosjen. Løyvehaver kan avvise bagasje og annet som etter sitt omfang eller utforming ikke er egnet til å bli transportert i drosjen.

Dersom kunden har mer enn 1 koffert og 1 håndbagasje per person, skal dette opplyses ved bestilling av bil, slik at sentralen kan formidle en drosje som er tilpasset oppdragets art.

Tromsø Taxi oppbevarer ikke hittegods. Hittegods skal sjåførene levere til Tromsø Politidistrikt, og kan hentes av kunden der.

8. Ansvar

Ved skade på person eller gods som følge av en reise med Tromsø Taxi, kan du være berettiget erstatning fra løyvehaver eller sjåfør. Det er da viktig at du varsler oss skriftlig på taxi@tromso-taxi.no så snart som mulig.

Løyvehavers eller sjåførs ansvar for skader på personer eller gods som blir transportert i drosjen, er nærmere regulert i bilansvarsloven. Det innebærer som hovedregel at en eventuell erstatning utbetales gjennom det forsikringsselskap der drosjen er forsikret, og skade på person eller gods må som hovedregel meldes dit. Tromsø Taxi skal bistå kunden med informasjon om hvilket forsikringsselskap krav skal rettes til. Dersom skaden ikke dekkes av bilens forsikringsselskap, kan kunden ha krav på erstatning direkte fra løyvehaver eller sjåfør. Dette følger i så fall alminnelige erstatningsrettslige regler.

Løyvehavers ansvar er begrenset til direkte skader, slik at han ikke er ansvarlig for følgeskade eller tredjepartsskade. Løyvehavers ansvar for skade på ting eller gjenstander tilhørende kunden, er begrenset i overensstemmelse med bilansvarsloven § 5, som innebærer at det bare kan kreves erstatning for klær man har på seg og egne bruksgjenstander som man vanligvis har med seg.

Ved forsinkelser er løyvehavers ansvar begrenset til transportens kostnader. Ansvar foreligger ikke dersom forsinkelsen skyldes kunden eller omstendigheter som sjåføren ikke kunne unngå og hvis følger han ikke kunne forebygge.

Vi er uten ansvar hvis vår mulighet til å utføre tjenestene er redusert eller bortfalt, eller det oppstår en skade, som følge av omstendigheter utenfor vår kontroll, for eksempel myndighetshandlinger, streik eller annen arbeidskonflikt, drivstoffmangel, maskin- eller andre kjøretøyskader, ekstreme værforhold eller uventet driftsforstyrrelse.

Dersom det oppstår en skade, er kunden forpliktet til å gjøre det som er rimelig for å begrense skaden. Vi er ikke forpliktet til å betale erstatning for den delen av skaden kunden burde ha vært i stand til å unngå.

9. Klager og reklamasjon

Dersom det foreligger uenighet mellom sjåfør eller kunde, eller kunden ikke er fornøyd med gjennomføringen av reisen, ønsker vi at kunden skal ta kontakt med oss på Taxi@tromso-taxi.no

Den som vil kreve erstatning for tap må henvende seg skriftlig til løyvehaver og Tromsø Taxi om dette uten grunnet opphold.

Krav om erstatning etter disse transportvilkårene, foreldes etter et år med mindre andre frister skal anvendes i medhold av annen lovgivning.

Vi dekker ikke tap som er forårsaket av forhold som er utenfor vår kontroll, slik som for eksempel trafikale forhold eller værforhold (såkalt force majeure).