Åpenhetsloven

 

Tromsø Taxi skal forvalte sin virksomhet på en slik måte at leverandører, partnere og kunder kan ha tillit til bedriften og leveransene vi leverer. Det forventes at leverandører og partnere følger etiske standarder som samsvarer med våre etiske krav.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, Tromsø Taxi har ifølge denne loven plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for disse. Lovens hensikt er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Risikobasert og kontinuerlig prosess

Tromsø Taxi bygger vår prosess for aktsomhetsvurderinger på «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv»:

1. Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer

Tromsø Taxi gjennomgår aktsomhetsvurderinger som en del av ledelsens årlige gjennomgang. Prosedyrer for dette er inkludert i selskapets kvalitetssystem. Aktsomhetsvurderingen presenteres for, og forankres i, styret i. Videre er det utarbeidet administrative prosedyrer for håndtering av henvendelser med informasjonskrav, i tråd med lovens frister.

2. Kartlegg og vurder negativ påvirkning/skade

Åpenhetsloven definerer anstendige arbeidsforhold ut ifra FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Anstendige arbeidsforhold omfatter også helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, inkludert en lønn å leve av.

Tromsø Taxi har all sin virksomhet i Norge. I tråd med selskapets etiske retningslinjer skal medlemmer og leverandører til Tromsø Taxi følge norske lover og regler i sin forretningsdrift. Virksomhet skal iht. lover og regler ha systemer for HMS, minstelønn, etc. Arbeiderne på virksomheten skal ha full organisasjonsfrihet.

Tromsø Taxi bruker informasjon om våre medlemmer, tilegnet gjennom blant annet egen kontakt, interne og eksterne revisjoner, egne varslingsrutiner med mer, som grunnlag for kartlegging og risikovurdering. Det er utarbeidet prosedyrer for oppfølging av avvik.

Tromsø Taxi har ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom våre aktsomhetsvurderinger.

Det gjøres årlig medarbeiderundersøkelser for å kartlegge arbeidsmiljø  og effekten av tiltak som gjøres.

3. Stans, forebygg eller reduser negativ påvirkning/skade

Tromsø Taxi skal aktivt forebygge, redusere eller stanse brudd på menneske- og arbeidsrettigheter. Dersom aktsomhetsvurdering avdekker behov for risikoreduserende tiltak, vil det bli vurdert hvilke tiltak som er egnet basert på type risiko og selskapets mulighet for innflytelse i det enkelte tilfelle.

4. Overvåk gjennomføring og resultater

Dersom aktsomhetsvurdering leder til iverksettelse av risikoreduserende tiltak vil disse bli fulgt opp, eksempelvis gjennom planer og tilsyn/revisjon.

5. Kommunisere

Tromsø Taxi skal rapportere og kommunisere ærlig om arbeidet med aktsomhetsvurderinger på websiden og gjennom ordinær årlig virksomhetsrapportering. Ved eventuelle brudd/avvik, vil Tromsø Taxi ha en direkte dialog med de som omfattes av det enkelte tilfelle. Tromsø Taxi skal besvare spørsmål og henvendelser i tråd med fristene fastsatt i Åpenhetsloven.

6. Rette opp

Dersom det oppstår avvik i egen virksomhet, vil Tromsø Taxi selv rette opp i dette. Vi vil ellers bruke vår innflytelse og regelverk til å bidra til at avvik avdekket andre steder i verdikjeden rettes opp i.

Øvrig arbeid

Selv om Tromsø Taxi gjennom egne aktsomhetsvurderinger ikke har avdekket noen risikoer som krever tiltak i henhold til Åpenhetsloven, jobber selskapet kontinuerlig inn mot leverandørene for å sikre gode arbeidsvilkår, i tråd med blant annet Arbeidsmiljøloven:

Alle medlemmer med arbeidsgiveransvar må gjennomføre arbeidsgiverkurs.

Det sendes jevnlig ut informasjon om HMS, lønns- og arbeidsvilkår i selskapets kommunikasjonskanaler.