Transportvilkår for Tromsø Taxi

 

Hensikten med disse vilkårene er å beskrive tjenestene du kan kjøpe hos Tromsø Taxi og gjøre rede for det ansvar vi tar ovenfor deg som kunde, og hvilket ansvar du har som kunde. Vilkårene vil også vise avgrensning av ansvar taxiselskapet har knyttet til våre tjenester.

 

§ 1 Transportvilkårenes anvendelse

Transportvilkår for kunder av Tromsø Taxi AS («TT») er en avtale mellom TT/taxisjåføren og kunden, der begge parter har både plikter og rettigheter. For alle forhold som ikke er regulert her, kommer norsk lov til anvendelse.

 

§ 2 Bestilling av taxi

Bestilling

Ved bestilling av taxi, skal kunden gi relevante opplysninger som måtte være nødvendig for oppdragets utførelse. Når du har bestilt taxi får du en SMS med et referansenummer. Når en sjåfør har akseptert turen og er på vei til deg, vil du motta en ny SMS om hvilken bil som er på vei. Denne SMS-en koster kr. 1,- som belastes ditt mobilabonnement. Dersom du ikke ønsker å motta SMS kan du kontakte oss og oppgi dette. Dersom det kreves særskilt utrustet kjøretøy, utvidet setekapasitet eller særlig utstyr (spesialtransport), skal kunden opplyse om dette på tidspunktet for bestilling. Slike bestillinger må bestilles over telefon eller ved å sende oss e-post. Kan ikke bestilles i appen Taxifix. Dersom bestillingen gjelder spesielle behov (f.eks. utvidet setekapasitet) og det viser seg at det faktiske behovet er redusert, skal godtgjørelse og lignende belastes kunden i henhold til bestillingen.

Avbestilling

Avbestilling av en forhåndsbestilt taxi må skje senest 30 minutter før avtalt hentetidspunkt, og senest 2 timer før avtalt hentetidspunkt på adresser med tilkjøring som overstiger 30 minutter. Direktebestilte taxier kan ikke avbestilles, og sjåføren har rett til å kreve betalt gjeldende minstepris for taxiens oppmøte.

Som forhåndsbestilling regnes bestilling 15 minutter før hentetidspunkt. Annen bestilling regnes som direktebestilling

Bomturer

Det er ditt ansvar å møte opp til riktig bil og slik at sjåfør lett kan finne deg. Vet du at stedet er vanskelig å finne kan du opplyse om dette ved bestilling. Eksempel: «Veien er stengt med bom fra 08-11. Jeg står ved siden av bommen.»

På bekreftelsesmeldingen du får hos oss står det hvilken bil du skal ta, og du kan selv sjekke dette ved å se etter løyvenummer på takskiltet og spørre sjåføren om du er usikker. Sjåfør skal kunne identifisere seg slik at kunden kan sjekke om han eller hun har fått riktig bil. Hvis du ikke tar den drosjen du har fått tildelt, får du en «kunde ikke møtt»-anmerkning. Dette gjelder også selv om du tar en annen Tromsø Taxi bil. Får du tre slike anmerkninger risikerer du å bli utestengt fra tjenesten. Opplever du å ha blitt utestengt og ønsker å få tilgangen tilbake, kan du ta kontakt med oss og be om dette.

 

§ 3 Vilkår for ventetid – forhåndsbestilling og direktebestilling

Direktebestilling

Når taxien kommer fram til henteadressen, starter taksameteret på aktuell startpris. Det vises til TTs til enhver tid gjeldende taksttabell (Taksttabell Tromsø). Deretter beregnes ventetakst per minutt til kunden ankommer og turen starter.

Forhåndsbestilling

Ved forhåndsbestilling, starter taksameteret på aktuell startpris når taxien får turen. Hvis taxien ankommer henteadressen før forhåndsbestilt hentetidspunkt, starter ikke ventetakst før det tidligste av (i) det avtalte hentetidspunktet eller (ii) tidspunktet kunden ankommer og turen starter. Venting etter avtalt hentetidspunkt belastes kunden med ventetakst i henhold til de samme prinsipper som beskrevet for direktebestilling ovenfor.

Ved forhåndsbestilling til annet transportmiddels ankomsttid (fly, hurtigbåt, buss e.l.) er ikke TT ansvarlig for å følge med på gjeldende transportmiddels ankomsttid. Skulle det andre transportmiddelet ha forsinket ankomst, vil kunde belastes med ventetakst etter avtalt hentetidspunkt som beskrevet ovenfor.

 

§ 4 Minstepris og vilkår for makspris

Minstepris er den prisen kunden uansett skal betale i henhold til gjeldende taksttabell.

Makspris er den garantipris kunden får oppgitt ved bestilling via app eller telefon.

Taksameteret teller som normalt. Er taksameterpris lavere enn oppgitt makspris, betales taksameterpris ved turslutt. Er taksameterpris høyere enn oppgitt makspris, betales oppgitt makspris.

Makspris gjelder kun fra punkt A til punkt B, og ikke kjøring via flere adresser.

Dersom taxien må vente over 5 minutter på henteadresse, kommer ventetakst i tillegg og oppgitt makspris opphører. Som kunde er du ansvarlig for å stå klar når taxien ankommer for at maksprisen skal være gjeldende.

Gyldig makspris betinger at det er oppgitt tilstrekkelig avgrenset leveringssted ved bestillingen. Dersom det for eksempel oppgis en bydel som leveringssted, er ikke dette å anse som tilstrekkelig avgrenset og kunden har ikke krav på oppgitt makspris. Turen belastes da med taksameterpris.

Maksprisen forutsetter at turen ikke inkluderer andre tillegg, slik som for eksempel sykkel, pakkekjøring, nedfelling av seter, ferge eller lignende. Ved levering på flyplassen vil det i tillegg til maksprisen innkreves flyplassavgift à kr. 20,- for Avinor. Denne avgiften tilfaller Avinor i sin helhet og kreves inn av taxiene i Tromsø.

Sjåfør har ikke anledning til å fjerne makspris på grunn av hindringer kunde ikke har ansvar for. Eksempler på dette er bilkø, omkjøring pga. stengt vei o.l.

 

§ 5 Taxisjåførens rett til å avvise turer

Taxisjåføren plikter ikke å kjøre personer som på grunn av sin tilstand, bekledning mv. etter taxisjåførens vurdering kan antas å ville skitne til taxien. Taxisjåføren plikter heller ikke å kjøre personer som opptrer synlig beruset, antas ikke å være i stand til å betale for turen, eller som av andre årsaker antas å kunne utgjøre en fare for sjåføren.

 

§ 6 Oppdragets utførelse

Taxisjåføren plikter å kjøre korteste/raskeste, lovlige veg til oppgitt adresse, dersom kunden ikke ønsker noe annet. Kunden skal informeres dersom ordinær kjørerute ikke kan følges.

Påbegynt tur skal normalt fullføres. Taxisjåføren kan likevel avbryte turen dersom han opplever sjikane, diskriminerende eller annen uakseptabel opptreden, vurderer at egen eller andres sikkerhet er truet, taxisjåføren anser at det er risiko for skader på bilen eller dersom taxisjåføren antar at kunden ikke kan betale for turen.

Dersom en tur må avbrytes på grunn av feil med taxien, plikter taxisjåføren så raskt som praktisk mulig å skaffe ny taxi. Taxisjåføren har kun krav på betaling for den utførte kjøringen, hvis taxisjåføren innen rimelig tid kan skaffe annen taxi. Dersom ny taxi skaffes, kan taxisjåføren kreve betalt for det han har kjørt, fratrukket den nye taxiens fremmøtepris. Kunden skal altså ikke påføres utgifter utover det turen ville ha kostet uten avbrudd.

Dersom en tur må avbrytes på grunn av forhold utenfor taxisjåførens kontroll, f.eks. vær-, føre- eller veiforhold, har taxisjåføren krav på full betaling for kjørt distanse.

Om kunde er uheldig og skitner til taxien (oppkast, mat og drikke – søl e.l), som påfører sjåføren merarbeid med rengjøring, driftsstans og tapt arbeidstid som følge av dette, har sjåføren rett til å kreve kompensasjon fra kunde. Sjåfør skal kunne dokumentere tilgrising i form av bilder, og krav om kompensasjon skal begrunnes med overnevnte merarbeid/driftsstans/tapt arbeidstid. Kunde blir i tillegg til dette også erstatningspliktig ovenfor større tap jf. §10. TTs administrasjon er klageinstans ved uoverensstemmelser mellom kunde og sjåfør i slike tilfeller. 

 

§ 7 Betaling, veksling og kvittering

TTs takstregulativ benyttes som grunnlag for takstberegningen, med mindre annet er avtalt. Taxisjåføren plikter ikke å ta imot kontantbetaling med annet enn norske pengesedler og mynter. TT følger for øvrig den til enhver tid gjeldende lovgivning for betaling, herunder Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (Sentralbankloven) og Finansavtaleloven. TTs takstregulativ følger Forskrift om makspriser for drosjebilkjøring («Maksimalprisforskriften»), slik alle drosjeselskaper i Tromsø kommune er pålagt å følge. Maksimalprisforskriften reguleres årlig av Konkurransetilsynet. Dette medfører at sjåføren ikke har anledning til å kreve tillegg for bl.a. passering av bomring, bagasje, barnestol/pute eller kontanthåndteringsgebyr. Ved bestilling av barnestol i Taxifix vil det legges til et tillegg for dette.

Det kan kreves tillegg for å dekke utgifter til bompasseringer som ikke omfattes av Maksimalprisforskriften § 10 første ledd, fergebilletter og parkeringsavgift. Slike utgifter kan også kreves dekket ved tilkjøring og kjøring uten passasjer tilbake til holdeplass.

Ved kjøring av flere kunder til forskjellige adresser, er siste avstigende kunde ansvarlig for betalingen. Dette skal alle gjøres oppmerksom på, før første kunde stiger av.

Sjåføren plikter å gi kvittering for alle utførte tjenester, og alle beløp skal registreres i taksameteret. Dette kan enten skje ved at sjåføren skriver ut en papirkvittering i bilen, eller at du mottar elektronisk kvittering.

 

§ 8 Bagasje og lignende

Taxisjåføren er pliktig å anbringe bagasje i taxien. Ønsker du spesialtjenester som barnesete, allergibil, plass til rullestol eller andre tillegg slik som nevnt under punktet «makspris», kan dette ikke bestilles på nett. Ring oss for å bestille dette.

Taxisjåføren plikter, i den utstrekning plassen tillater det, å ta med all vanlig bagasje som kofferter, barnevogner, rullestoler o.l.

Taxisjåføren plikter ikke å ta med bagasje som på grunn av størrelse eller beskaffenhet kan skade taxien, eller som det av trafikkmessige årsaker er uforsvarlig å ta med etter taxisjåførens vurdering.

 

§ 9 Hittegods

Gjenglemte gjenstander i taxien leveres til Politiets hittegodskontor neste virkedag. TT er ikke ansvarlig for gjenglemte gjenstander i bil.

 

§ 10 Ansvar

Skade på person

Taxisjåførens eller TTs ansvar for personskader under transport er nærmere regulert i bilansvarsloven.

Skade på bagasje og annet gods

Går håndbagasje eller ting som kunden medbringer helt eller delvis tapt, eller blir slike gjenstander skadet under reisen og skaden eller tapet skyldes feil eller forsømmelser fra taxisjåførens side, vil Taxisjåførens/TTs erstatningsansvar vurderes av TTs ledelse i hvert tilfelle. Kunden skal kontakte TTs administrasjon uten unødig opphold ved slike hendelser.

Forsinkelse – (kun gjeldende ved forhåndsbestilt taxi)

Kunden har plikt til å beregne tilstrekkelig tilleggstid for kommuniserende transport og har ansvar for å begrense eventuelle økonomiske tap. Tromsø Taxi ASs retningslinjer for kommuniserende transport følger Avinors retningslinjer om å sjekke inn minimum en time før flyavgang. Det vil si at du må bestille taxi med tidspunkt som gjør at du befinner deg på flyplassen minimum en time før flyavgang, har du ikke gjort dette er ikke Tromsø Taxi AS erstatningspliktig om du skulle være uheldig å miste flyet. Disse retningslinjene gjelder også bestillinger til hurtigbåt, buss og andre transportmidler med avgangstid.

Kundens eventuelle krav på erstatning ved forsinkelser bortfaller hvis forsinkelsen skyldes forhold utenfor TTs/taxisjåførens kontroll, slik som uvanlig stor trafikk, trafikkulykker eller vanskelige kjøreforhold forårsaket av værforhold.

TT/Taxisjåføren er ikke ansvarlig for følgeskader eller tredjepartsskader ved forsinkelser, f.eks. kundens kostnader knyttet til kommuniserende transport.

Kundens ansvar

Kunden plikter å erstatte skader som påføres taxien, taxisjåføren eller TT.

 

§ 11 Regler ved tvister

Ved tvist mellom kunden og taxisjåføren som ikke lar seg løse mellom partene, kan kunden forelegge saken for TTs administrasjon. Om enighet ikke oppnås, har kunden rett til å bringe saken videre til Forbrukerrådet.

 

§ 12 Reklamasjon, frister og foreldelse

Den som vil kreve erstatning for tap må gi TT skriftlig meddelelse uten ugrunnet opphold. Krav om erstatning etter disse transportvilkårene, bortfaller i sin helhet etter 6 måneder med mindre andre frister skal anvendes i medhold av ufravikelig lov.

 

§ 13 Opplysning

Transportvilkårene skal, sammen med gjeldende takstregulativ, forevises kunden om det etterspørres.